Sesja doktorantów

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków studiów do udziału w sesji doktorantów:

   Być albo nie być humanistą – współczesne dylematy kształcenia polonistycznego,

która będzie stanowić jedną z części Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy", organizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze PAN, Komitetem Językoznawstwa PAN, Radą Języka Polskiego, uniwersytetami oraz innymi instytucjami naukowymi w dniach 20-23 listopada 2013 r.

Założeniem przyświecającym sesji jest refleksja nad kondycją współczesnej polonistyki,  sposobem i formą kształcenia szkolnego i uniwersyteckiego, zmieniającą się rolą technologii informacyjnej oraz jej wpływem na formowanie się nowoczesnej, otwartej edukacji.

Podczas trwania obrad pragniemy porozmawiać o miejscu nauczyciela polonisty, studenta, doktoranta nauk humanistycznych we współczesnym świecie. Zależy nam na tym, by spojrzeć na poruszane kwestie z wielu perspektyw, gdyż wierzymy, że taki sposób ujęcia tematu zaowocuje wielością i różnorodnością rozwiązań.

            Ze względu na wieloaspektowość tematu wydarzenia, przedstawiamy zestaw proponowanych zagadnień tematycznych, które mogą być dla Państwa pomocne:

          STUDENT, DOKTORANT, NAUCZYCIEL AKADEMICKI W CYBERPRZESTRZENI – Jakie szanse i zagrożenia niesie cyfryzacja procesu kształcenia (polonistyki szkolnej, edukacji polonistycznej)? Jak narzędzia internetowe mogą ułatwiać pracę nauczycielowi poloniście? Jakie są doświadczenia nauczycieli w zakresie wykorzystania najnowszych technologii w pracy i doskonaleniu swoich umiejętności? Jak postępujący proces cyfryzacji wpływa na pracę nauczycieli akademickich i studentów, jakie szanse i zagrożenia za sobą niesie? 

        HUMAN - TUMAN – Co to znaczy być współcześnie humanistą-polonistą? Jakie stereotypy, związane z podziałem na „humanistów" i „umysły ścisłe", funkcjonują w społeczeństwie? Jakie miejsce zajmuje humanistyka w życiu uczniów, studentów, doktorantów?

        KIM JESTEŚ, POLONISTO?  Kim jest nauczyciel polonista we współczesnym świecie / edukacji? Jakiego polonisty potrzebować będzie szkoła przyszłości – artysty czy rzemieślnika? Jakie kompetencje kulturowe powinien posiadać nauczyciel polonista?

         POLONISTYKA OTWARTA NA WZYZWANIA PRZYSZŁOŚCI -  Jak programować studia polonistyczne? Jak powinno wyglądać kształcenie ustawiczne nauczycieli? Jaka oferta doskonalenia zawodowego satysfakcjonowałaby praktykujących polonistów? Co zrobić, żeby wiedza i umiejętności polonistów były wciąż aktualne?

         DLACZEGO POLONISTYKA? – Polonista jako Mistrz i wzór do naśladowania? Jak relacje między polonistą a jego uczniem wpływają na zainteresowania młodego człowieka oraz na decyzję o wyborze studiów?

         PROBLEMY KSZTAŁCENIA POLONISTÓW -  Czy wykształcenie polonistyczne to wykształcenie śmieciowe? Jak badać predyspozycje studentów do zawodu nauczyciela i do pracy na wybranym etapie edukacyjnym?

 

Organizatorzy proszą o nadsyłanie propozycji wystąpień (tytuł, krótkie streszczenie, adres kontaktowy – zgodnie z kartą zgłoszenia uczestnictwa) do 31 marca 2013r. na podany niżej adres e-mail (z dopiskiem: Być albo nie być humanistą)

e-mail: sesja.doktorantow@gmail.com

Czas wystąpień nie powinien przekroczyć 20 minut.          

 

Opłata za uczestnictwo w kongresie w wysokości 350 zł (przy wpłacie do 30 VI 2013, po tym terminie – 450 zł) obejmuje koszty wyżywienia, materiały konferencyjne, druk publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w zakładce "Opłata".

Opiekun naukowy sesji doktorantów:  dr hab. Anna Janus-Sitarz

Sekretarze sesji doktorantów: mgr Elżbieta Piątek, mgr Karolina Kwak