Po Kongresie

Rezolucje

W wyniku czterodniowych obrad Kongresu sformułowano 8 rezolucji  dotyczących: zwiększenia liczby godzin języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, podniesienia rangi matury z tego przedmiotu, wpisania organizacji olimpiady przedmiotowej do zadań statutowych MEN, lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego absolwentów studiów doktoranckich, kształcenia ustawicznego nauczycieli polonistów oraz zmiany formuły egzaminu nauczycielskiego na kierunku „filologia polska". Rezolucje przekazane zostały do  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

1 rezolucja.pdf

2 rezolucja - ustawiczne kształcenie nauczycieli.pdf

3 rezolucja - rekomendacje uniwersytetów.pdf

4 rezolucja - wyniki z matury.pdf

5a rezolucja - matura ustna.pdf

6 rezolucja - olimpiada.pdf

7 rezolucja - godziny j.polskiego.pdf

8 rezolucja - czas pracy polonisty.pdf

Dlaczego bronię kultury słowa

Sprawozdania z obrad Kongresu Dydaktyki Polonistycznej.